ОБЩИ УСЛОВИЯ на ползане на онлайн магазин MSM.BG

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “МСМ.БГ” ООД, наричано също ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата на електронен супермаркет msm.bg, наричана по-долу „msm.bg”.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: “МСМ.БГ” ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ул. Константин Петканов № 22, ет. 1, ап. 1

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. Слатинска № 23

Данни за кореспонденция: България, гр. София, e:mail: office@msm.bg, мобилен: +359 89 593 6939

Вписване в публични регистри: ЕИК 206229328

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206229328

Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 401

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Msm.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на Интернет адрес https://www.msm.bg/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, както и следното:

1. Регистрация и създаване на профил;

2. Преглед и избор но стоки, техните характеристики и цени;

3. Получаване на информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата msm.bg;

4. Извършване на плащания във връзка със сключените договори чрез електронни средства за разплащане;

5. Упражняване на правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

Потребителите сключват с Доставчика в платформата msm.bg договор за покупко-продажба на стоките на адрес https://www.msm.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата msm.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на поръчаните от него чрез интерфейса в платформата стоки.

Потребителите могат да упражнят правото си да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата msm.bg.

Потребителите заплащат на Доставчика на платформата msm.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени от Доставчика и публикувани на msm.bg.

Потребителят и Доставчикът в платформата msm.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MSM.BG

За да използва msm.bg за сключване на договори за покупко-продажба с цел придобиване на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп. С това си действие той пъотвърждава, че е приел настоящите общи условия.

Името и паролата за отдалечен достъп се избират от Потребителя чрез извършване на онлайн регистрация в платформата msm.bg.

При въвеждане на данните си за регистрация чрез натискане на бутоните „Регистрирай се“ или с натискане на бутон за вход чрез Facebook или Google, Потребителят също така трябва дадекларира съгласието си с настоящите общи условия.

Доставчикът следва да потвърди извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес. Като резултат се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, а също така и при тяхната промяна - своевременно да ги актуализира.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата msm.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата msm.bg след извършване на регистрация в платформата msm.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата msm.bg.

Ако Потребителят е вече регистриран, то следва да влезе в системата за извършване на поръчки в платформата msm.bg чрез идентифициране с име и парола или по един от алтернативните начини – със своя Google или Facebook профил.

Потребителят трябва да избере една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата msm.bg стоки, след което да предостави данни за извършване на доставката: адрес за доставка; две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт, както и да извърши избор на ден и времеви диапазон за извършване на доставката.

ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СТОКА

Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба на стоки.

Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

В случай че Потребителят не се намира на посочения в заявката адрес във времевия интервал, който е посочил, той следва да уведоми Доставчика за това по телефон или имейл най-късно до 2 часа преди посочения слот за доставка. В противен случай Доставчикът, ако се наложи да върне стоките в склада, си запазва правото по своя преценка да извърши повторна доставка до адреса на Потребителя във време, удобно за него предвид натовареността си. За повторната доставка потребителят дължи стойността на доставката и други свързани с това разходи, ако има такива.

Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Потребителя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Потребителите предоставят следните лични данни, необходими за извършване на доставката на избраните стоки:

• Име

• Точен адрес, на който да бъде извършена доставката

• Електронна поща

• Телефон за контакт

Тази информация е необходима, за да могат да бъдат доставени продуктите на посочения адрес

За случаите, когато Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата msm.bg осигурява техническа възможност за замяна на паролата с нова.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Посочените общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата msm.bg, за което той следва да уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 18.11.2020 г.

Последна промяна на документа 15.12.2021 г.